Festival Literature sveta – Fabula

Festival Literature sveta – Fabula je najodmevnejši literarni festival v Sloveniji in eden pomembnejših v širši regiji. Poteka že od leta 2003, v tem času pa je gostil številne pomembne sodobne avtorje in avtorice: Herto Müller, Irvina Welsha, Jonathana Franzna, Hanifa Kureishija, Davida Grossmana, Janice Galloway, Richarda Flanagana, Taiye Selasi, Tatjano Tolstoj, Erica Vuillarda, Rachel Cusk, Deborah Levy, Džoho Alharti, Bernharda Schlinka, Vladimirja Sorokina, Chimamando Ngozi Adichie, Bernardine Evaristo in mnoge druge. Koncept festivala se je v letih razvijal in izpopolnjeval. Danes temelji na premišljenem kuratorskem delu, ki si vsako leto prizadeva izbrati pet avtorjev, ki že veljajo za književne klasike ali pa so v zadnjih letih s svojim delom izrazito zaznamovali svetovno literaturo, pri čemer v sklopu programa Fabula Hub festival pozornost namenja tudi obetavnim, še uveljavljajočim se imenom.

V letu 2024 bo festival pod sloganom Kar nas oblikuje pod drobnogled vzel tematiko človeške identitete, preučeval, kako ta oblikuje naše izkušnje in interakcije v sodobnem svetu. Z izpostavitvijo 5 avtorjev bo predstavil odmeve zgodb, ki raziskujejo kompleksno naravo identitete in spomina, spodbujajo k dialogu prek kulturnih in nacionalnih meja ter osvetljujejo skupne človeške vrednote. Festival se bo začel z gostovanjem katalonskega avtorja Pola Guascha, s katerim bomo na odprtju festivala predstavili tudi letošnje mednarodno festivalsko sodelovanje, rezidenčni program Fabula Hub – Balkanska literarna Odiseja, v katerem Fabula sodeluje s partnerskimi festivali s Hrvaške in iz Srbije. Temu bo sledilo gostovanje češke pisateljice Lucie Faulerove, srbske pisateljice, pesnice, dramaturginje in scenaristke Milene Marković, ruske pisateljice Marije Stepanove in bolgarske pisateljice Kapke Kassabove. Poleg literarnega dela ima festival tudi teoretski fokus, ki vsako leto izpostavlja aktualno družbeno temo, letošnji gost bo mednarodno priznani bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov, prejemnik mednarodnega bookerja 2023. V okviru Fabule pred Fabulo bo Ljubljano obiskal tudi nominiranec za Nobelovo nagrado za književnost romunski avtor Mircea Cărtărescu.

Poleg literarnega dela ima festival tudi teoretski fokus, ki vsako leto prevprašuje novo relevantno družbeno temo. Doslej so v teoretskem fokusu že gostovali Slavoj Žižek, Terry Eagleton, Chantal Mouffe, Eva Illouz, Jean-Claude Milner, Patrick Boucheron, Umberto Galimberti, Chimamanda Ngozi Adichie in številni drugi. Festival Fabula ob tem odlikuje tudi izjemno razgiban spremljevalni program, ki je namenjen vsem generacijam bralstva ter prinaša vse od otroškega in mladinskega programa (Mlada Fabula), interaktivnih literarnih instalacij v javni prostor (Fabula polis), sodelovanj s slovenskimi založniki in knjigarnami (Fabulin izbor), žanrskega prepletanja med literaturo in gledališčem in ostalimi umetnostnimi žanri (Fabula izven literature), do projektov vzpostavljanja festivala kot inkubatorja novih literarnih idej ter prihodnjih literarnih usmeritev (Fabula Hub), s čimer krepimo prostor širše literarne in družbene skupnosti.

Osrednji gosti festivala in izbrano mlado literarno ime iz programa Fabula Hub vsako leto pospremijo tudi sveži prevodi knjig v slovenščino. Pogosto se ob tem zgodi, da so s festivalom Fabula pomembni avtorji sploh prvič prevedeni v slovenščino. Pomembno poslanstvo festivala je seznanjati slovensko bralstvo z relevantno knjižno produkcijo, ki je v tujini že bila deležna širšega odmeva, pri nas pa je še precej neznana.


Vse knjige, ki izidejo v festivalski zbirki, so kot Beletrinine žepnice na voljo po ceni 10 evrov, saj festivalska želja tudi v prihodnje ostaja dostopnost knjižnega programa in širjenje bralne kulture med javnost oziroma bralstvo.

Festival Literature sveta - Fabula je v letu 2024 osvojila EFFE znak odličnosti "EFFE Label 2024-2025".

 

Festivalska ekipa

Aljaž Koprivnikar

vodja festivala

aljaz.koprivnikar@beletrina.si

 

Eva Kučera Šmon

izvršna producentka festivala

 

Aleš Šteger

programski direktor Beletrine

 

Tina Vrščaj, Špelca Mrvar, Urška Gabrič Kreft, Urban Vovk in Aljaž Koprivnikar

Urednice in urednika festivalske zbirke

 

Festivalska ekipa založbe Beletrina

Marko Hercog, Alma Čaušević Klemenčič, Katja Šifkovič, Špela Pavlič, Petra Kavčič, Živa Borak, Jana Kuharič, Timea Campbell, Aleš Vesel, Marija Ravnikar Dovč, Petra Slanič, Tina Kralj, Anamarija Lukovac, Urša Šega, Hanna Juta Kozar, Matic Razpet, Ema Knific Korsika, Taja Gorjan, Simon Intihar, Jure Cvet, Žan Cvet ... 

 

Odnosi z mediji

Kreativna baza

Hana Souček Martinc, hana.soucekmartinc@kreativnabaza.si

 

Celostna podoba festivala

Tereza Prepadnik


Festival organizira založba Beletrina,

zanjo Mitja Čander, direktor

 

Koproducent festivala je Cankarjev dom


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa, o kateri bo sproti obveščal na tej spletni strani.


 

Festival Fabula - Literature of the World

Fabula ‒ Literature of the World festival is the biggest and most visited literary festival in Slovenia and the wider region. Founded in 2003, it has hosted many modern classics: Herta Müller, Irvin Welsh, Jonathan Franz, Hanif Kureishi, David Grossman, Janice Galloway, Richard Flanagan, Taiye Selasi, Tatiana Tolstoy, Eric Vuillard, Rachel Cusk, Deborah Levy, Jokha Alharthi, Bernhard Schlink, Vladimir Sorokin, Chimamanda Ngozi Adichie and many others. During the years, the festival’s concept has evolved and improved. Today, it is based on a well-thought out curator’s work that tries to pick five authors, who are already considered literary classics or who have made a significant mark on world literature in recent years with their work, while the festival programme Fabula Hub also pays attention to perspective, still establishing literary names.

In addition to the literary part, the festival also has a theoretical focus, which each year questions a new relevant social topic. So far, Slavoj Žižek, Terry Eagleton, Chantal Mouffe, Eva Illouz, Jean-Claude Milner, Patrick Boucheron, Umberto Galimberti, Chimamanda Ngozi Adichieand others have been guests in the theoretical focus. Fabula Festival is also distinguished by an extremely varied accompanying program, which is intended for all generations of readers and brings everything from children's and youth programs (Young Fabula), interactive literary installations to public space (Fabula polis), collaborations with Slovenian publishers and bookstores (Fabula selection), genre intertwining between literature and theater and other art genres (Fabula outside literature), to projects establishing the festival as an incubator of new literary ideas and future literary trends (Fabula Hub), thus strengthening the space of the wider literary and social community.

The main five guests of the festival and the selected young literary name from the Fabula Hub program are also accompanied by fresh translations of books into Slovene. Usually, these are also the first ever translations of the authors into Slovene. The important mission of the festival remains to acquaint Slovenian readers with relevant world literature, which has received wider recognition abroad but is still quite unknown to the general public in Slovenia.

All the books will be published in the festival collection by Beletrina Academic Press and will be up for sale, for 10 euros each, as the festival's desire remains the accessibility of the book program and the spread of reading culture in the general public.

Festival Fabula - Literature of the World received EFFE recognition of excelency "EFFE Label 2024-2025" in 2024.

 

Festival team

Aljaž Koprivnikar

Director of the festival

aljaz.koprivnikar@beletrina.si

 

Eva Kučera Šmon

Executive producer of the festival

 

Aleš Šteger

program director of Beletrina

 

Tina Vrščaj, Špelca Mrvar, Urška Gabrič Kreft, Urban Vovk in Aljaž Koprivnikar

Editors of the festival book collection

 

Beletrina festival team

Marko Hercog, Alma Čaušević Klemenčič, Katja Šifkovič, Špela Pavlič, Petra Kavčič, Živa Borak, Jana Kuharič, Timea Campbell, Aleš Vesel, Marija Ravnikar Dovč, Petra Slanič, Tina Kralj, Anamarija Lukovac, Urša Šega, Hanna Juta Kozar, Matic Razpet, Ema Knific Korsika, Taja Gorjan, Simon Intihar, Jure Cvet, Žan Cvet ... 

 

PR and interviews with authors

Kreativna baza

hana.soucekmartinc@kreativnabaza.si

 

Festival visual identity

Tereza Prepadnik

 


The festival is organised by Beletrina Academic Press,

Director: Mitja Čander

 

The festival’s co-producer is Cankarjev dom.


The organiser holds the right to change the programme. If changes occur, they will appear on this website.